Υποβολή αιτήσεων για την Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ»

Η SpiritoGroup, με συμμετοχές σε δράσεις της ΓΓΕΤ και της ΕΠΑΝΕΚ στον Α΄Κύκλο υλοποίησης του ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του ΠΑΑ 2014-2020, παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ». στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τι είναι οι ΣΣΚ;

Ως Συνεργατικοί Σχηματισμών Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες), που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την προώθηση, την από κοινού χρήση  εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της συστάδας καινοτομίας. 

Στόχος της Δράσης:

Η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

  • καινοτόμες τεχνολογίες
  • καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level)
  • διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς ΕΤΑΚ

–  Αγροδιατροφή
–  Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
–  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
–  Ενέργεια
–  Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
–  Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
–  Υλικά – Κατασκευές
–  Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Από τους ανωτέρω τομείς λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου και λόγω των σημαντικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην κοινωνία εν γένει, θα υλοποιηθεί με διακριτό προϋπολογισμό και όρους ο τομέας της Αγροδιατροφής.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται / Δικαιούχοι της Δράσης

  • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Περίοδος υποβολής

26/9/2019 – 29/11/2019

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

www.ependyseis.gr/mis , με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Πληροφορίες

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο